Vooraanmelding

Maak het mogelijk!

Wil je dat je eigen kind in de toekomst naar een middelbare Vrijeschool in Tilburg kan? We hebben daarvoor zoveel mogelijk vooraanmeldingen nodig! Dat kan je doen via dit formulier. Het verplicht je tot niets, we gebruiken de gegevens om de onderwijsbehoefte in kaart te brengen. Dat is belangrijk voor ons bestaansrecht, en om prognoses te kunnen maken voor de komende jaren.

De gegevens worden bewaard door de initiatiefgroep Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Tilburg (VVOT) en enkel aangewend in het kader van de oprichting.


ouderprofessionalbedrijfslevenanders, nl:


Zonder enige verplichting vragen wij je de onderwijsbehoefte en de onderwijswens(en) aan te geven.VMBOHAVOVWOVMBOHAVOVWOVMBOHAVOVWOVMBOHAVOVWO


Mocht u meer kinderen op willen geven dan kunt u het formulier gerust nogmaals invullen voor deze kinderen
janee


website: Kiezen voor de vrijeschool

Sinds januari is er een nieuwe website online van de Vereniging van vrijescholen:

kiezenvrijeschool-355x200

De website is bedoeld als een eerste kennismaking met de vrijeschool voor leerlingen, ouders, studenten, leerkrachten en belangstellenden.

Met deze website wil de Vereniging van vrijescholen tegemoet komen aan toenemende vragen over het vrijeschoolonderwijs. Veel ouders en leerlingen die een keuze gaan maken voor een school komen tijdens hun zoektocht terecht bij de vrijeschool en willen meer weten over de visie en de praktijk op school. De website is daarbij handig voor een eerste oriëntatie.

worden wie je bent

“De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.”
(Rudolf Steiner)

Bovenstaand citaat geeft aan waar het in het vrijeschoolonderwijs om draait. De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. In deze visie bestaat de mens uit een lichaam, ziel en geest. Vrijeschoolonderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen, schrijven of examens halen. Het onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap.

Ieder kind heeft vhet oogan nature bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat elk kind deze talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt. Niet alleen in cognitie, maar ook in inventiviteit, originaliteit, creativiteit en daadkracht. Vrijschoolonderwijs wil kinderen laten uitgroeien tot mensen die zelf, in vrijheid betekenis en richting aan hun leven geven en die hun plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

“Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.”
(Griekse wijsgeer Heraklitis)french

Op de vrijeschool krijgen leerlingen alle schoolvakken die ook op andere scholen worden gegeven. Maar wij zien leren als een creatief proces, dat ruimte biedt aan authenticiteit, spontaniteit en situationeel handelen. De vaardigheden om op die manier te leren, ontwikkelen we ook door veel aandacht voor kunstzinnige vakken als schilderen, handenarbeid, muziek en toneel. Leren dient de leerling ruimte te bieden voor originaliteit en een eigen inbreng. Alle vakken bij elkaar maken de leerstof tot een levende, bewegende wereld.

Vrijeschoolse visie op onderwijs 2032

In het vrijeschoolonderwijs wordt grote waarde gehecht aan sociale intelligentie, creativiteit, persoonlijkheidsvorming en een solide cognitieve basis. Daarmee worden kinderen nu voorbereid op de
maatschappij van hun toekomst; de toekomst die voor hen in 2032
realiteit is.onderwijs2032-355x200
Vrijescholen willen een brede erkenning voor het belang van doelen van onderwijs die verder gaan dan het cognitieve resultaat. Om kinderen nu voor te bereiden op de maatschappij van 2032 dient er evenwichtig aandacht te zijn voor persoonlijkheidsvorming, sociaal-­
emotionele en motorische ontwikkelingsaspecten. Leerlingen moeten worden geprikkeld om hun talenten te onderzoeken en te ontwikkelen. Creativiteit en nieuwsgierigheid naar wat zij nog niet weten, spelen daarin een belangrijke rol. Een ontdekkingsreis naar een plaats op de arbeidsmarkt, maar breder nog: een eigen plaats in de samenleving.
Lees het volledige artikel van de vereniging van vrijescholen hier.

In gesprek met besturen

Om in Nederland een zelfstandige nieuwe school te kunnen oprichten, zijn er normen vastgesteld waar je aan moet voldoen. In de praktijk blijkt het lastig om bijvoorbeeld aan het minimaal vereiste aantal leerlingen te voldoen. Een andere route die je kan volgen, is op zoek gaan naar een gastschool. Een bestaande school die bereid is om een aparte vrijeschool-afdeling te faciliteren. Voor de gastschool levert dat winst op omdat ze een breder onderwijsaanbod hebben en daarmee meer leerlingen kunnen aantrekken.
Dat is momenteel waar VVOT mee bezig is: we zijn op zoek naar een gastschool. Binnen Tilburg is een aantal onderwijsbesturen waar meerdere scholen onder vallen. Paul Bakker, Martijn van der Peet en Hub Dohmen van de stuurgroep VVOT, zijn al vanaf december 2016 in gesprek met meerdere besturen en momenteel zelfs al met twee verschillende scholen om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Wil je op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via info@vvot.nl

Veelgestelde vragen

Wat is de doelstelling van initiatief Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Tilburg (VVOT)?

Ons streven is om in 2018 van start gaan met een middelbare Vrijeschool in het hart van Tilburg. Leerlingen uit de regio Tilburg die voortgezet Vrijeschool onderwijs willen volgen, moeten momenteel uitwijken naar Novalis in Eindhoven of Michael in Breda. Vooral voor leerlingen in de lagere klassen kan dit problematisch zijn. VVOT wil, met hoofd, hart en handen, deze leemte in de keuzemogelijkheden voor voortgezet onderwijs vullen. De op te richten Vrijeschool voor VMBO, HAVO en VWO is nadrukkelijk bedoeld voor kinderen afkomstig van álle basisscholen uit de regio.

 

Wat is uniek aan vrijeschoolonderwijs?

De vrije school:
–  Bereidt kinderen voor op de maatschappij van de toekomst
–  Zoekt de uitdaging in de realiteit zoals die is
–  Biedt onderwijs in leeftijdsfasen
–  Volgt de seizoenen en het ritme van de natuur
–  Biedt Euritmie aan als vak dat alle vakken ondersteunt
–  Ziet ieder leren als een creatief proces
–  Werkt met Vrijeschool leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie
–  Ontwikkelt de natuurlijke ontvankelijkheid van het kind
–  Creëert een vertrouwensbasis.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs is ook te vinden op http://www.kiezenvoordevrijeschool.nl

 

 Wat is de identiteit van VVOT?

VVOT wil het juiste onderwijs bieden, passend bij de ontwikkelingsfase van het kind, met aandacht voor elk individu. Gebaseerd op de antroposofie en op een realistische eigentijdse manier vormgegeven. Dat betekent dat we in lesaanbod en -vormen hoofd, hart en handen aanspreken, gericht op een zo breed mogelijke ontwikkeling van menselijke vermogens. Zodat iedereen zich kan ontplooien op de manier die zij/hij zelf verkiest.

Wij streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat ondersteunend is aan de ontwikkeling van de gehele mens, welke voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Krijgt de school een eigen gebouw?

Bij voorkeur willen we een eigen gebouw, met een eigen identiteit. Als dat niet mogelijk is, en we onder worden gebracht bij een bestaande school, dan in ieder geval een eigen ingang en profilering van het Vrije School onderwijs.

 

Welke niveaus en klassen biedt VVOT?

De droom is een gehele middelbare vrije school te vestigen. Omdat er in Tilburg niet genoeg leerlingen uit de hogere klassen zijn, is het realistisch is om kleinschalig te beginnen.  De bedoeling is om met klas 1 te beginnen en dan elk jaar verder uit te bouwen. In eerste instantie willen wij 2 jaar VMBO T (theoretisch, in een later stadium eventueel ook een VMBO kader) en 3 jaar HAVO/VWO kunnen bieden met gegarandeerde doorstroom binnen de school waar we eventueel onderdeel van uit gaan maken, en naar Novalis in  Eindhoven en mogelijk ook Michael in Breda.

 

Wordt er ook Grieks en Latijn gegeven?

De onderwijsgroep van VVOT onderzoekt momenteel of er ook Grieks en Latijn zal worden gegeven.

 

Hoe trekt VVOT de juiste docenten?

We gaan ervoor te werken met kwalitatief goede en ervaren middelbare vrijeschool docenten. Een aantal is al betrokken bij het initiatief en we hebben goede contacten met Novalis (voortgezet vrijeschool in Eindhoven) over hoe we dat goed kunnen regelen. Verder willen we een ervaren schoolleider die reguliere docenten van de gastschool kan opleiden en coachen.

 

Hoe kan ik meedoen/bijdragen aan het initiatief VVOT?

– Om een plek in te kunnen nemen in het Tilburgse onderwijslandschap. kan VVOT alle steun gebruiken! Wil jij dat je kind in de toekomst naar een middelbare Vrijeschool in Tilburg kan? Laat het ons weten via het vooraanmeldingsformulier op deze website. Dit verplicht je verder tot niets; we gebruiken die gegevens puur om de onderwijsbehoefte in kaart te brengen.

– VVOT bestaat momenteel uit een stuurgroep, een leesgroep, een onderwijsgroep en een communicatiegroep. Nog steeds zijn er mensen nodig die mee willen denken en werken: vele handen maken licht werk! Kijk voor meer informatie elders op deze site.

– Er zijn ook extra financiële middelen nodig om het werk te kunnen doen. Iedere bijdrage is van harte welkom!

– Spread the word! Je kunt heel makkelijk helpen door ons initiatief bekend te maken via je eigen netwerk.

 

Meer informatie over de Vrije School? Kijk op www.kiezenvoordevrijeschool.nl.

 

 

 

terugblik laatste lezing

LEZING

‘Inspiratie voor Vrijeschoolonderwijs in Tilburg

(tekst: Fred van der Vleuten en Astrid van de Wetering)

Dinsdagavond 17 januari jl. organiseerde VVOT in de Kennismakerij de derde van een lezingenreeks met als titel ‘Inspiratie voor vrijeschoolonderwijs in Tilburg’. Een goedgevulde, gezellige, informatieve en interactieve avond, met voor elk wat wils.

Stand van zaken

Uiteraard wordt er eerst stil gestaan bij de vorderingen van het initiatief. We liggen op schema en de verwachting blijft dat we in augustus 2018 van start kunnen. Er zijn nu (na wat persoonswisselingen), een stuurgroep, een leesgroep, een onderwijsgroep en een communicatie-groep. Ook zijn er nog steeds extra financiële middelen nodig en mensen die mee willen denken en doen: vele handen, hoofden en harten maken licht werk!

Franse les in de vrijeschool praktijk

Na deze introductie is het woord aan Julian Nelissen. Hij is vrijeschooldocent Aardrijkskunde, Economie en Frans, en actief betrokken in de onderwijsgroep van VVOT. Julian presenteert een

Franse les ‘met hoofd, hart en handen’, zodat alle aanwezigen het vrijeschoolonderwijs in de praktijk kunnen ervaren. Julian spreekt alleen maar Frans tijdens de les. Op een flapover staat een gedicht, dat we samen meerdere malen opzeggen met gebaren en bewegingen. Na een paar keer lukt het zonder de tekst te zien. Julian laat de ‘leerlingen’ staan, lopen, zitten, luieren et cetera. Daarna wordt er klassikaal een Franse ‘gouwe ouwe’ (Joe Dassin, Champs Élysées) ingestudeerd en gezongen. Aan het einde van de les geeft iedereen zijn indrukken weer en worden karakteristieken van de les benoemd: plezier, fysieke bewegingen (die ook leiden tot innerlijke bewegingen, waardoor je bepaalde dingen makkelijker kunt herinneren), taalgevoel, een losse structuur, die sterk vormende krachten teweegbrengt en balans.

Hoofd, hart en handen

Julian vertelt tot slot ook over de ervaringen van reguliere docenten die omschakelen naar het Vrije School Onderwijs: “In het begin kan het frustrerend zijn om alles zelf te moeten ontdekken, maar als het lukt worden mensen enthousiast. De docent staat vrij en verantwoordelijk voor de groep, en mag improviseren.” Een collega van Julian doet vrijwel het hele Franse taal-programma met muziek (speelt zelf gitaar) en pas op het eind van het schooljaar, vóór de landelijke examens, gaat hij in op de landelijke eisen die gesteld worden aan alle scholen. De leerlingen zijn dan zó vlot in het Frans, dat ze aan die eisen kunnen voldoen en slagen. Dit bewijst het volle bestaansrecht van deze speelse, muzikale en kunstzinnige onderwijsmethode. Julian: “Liedteksten en ook op deze manier gerepeteerde gedichten kunnen een mens een leven lang bijblijven en op het juist moment naar boven komen. bijvoorbeeld bij een excursie naar Parijs. Dit is het lijfelijk beleven van hoofd-hart-handen dynamiek, zo kenmerkend voor dit onderwijs.”

Na met zijn allen nogmaals het lied krachtig te zingen, sluiten we af en blijven we napraten in kleine groepjes. Een inspirerende avond kortom, met dank aan alle aanwezigen.

Wil jij bij onze volgende lezing ook meedenken, -voelen en -doen? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief, website of facebook!

Meedoen in de leesgroep?

Over vrijeschoolpedagogie zijn in ruim een eeuw  boekenkasten vol geschreven. De leesgroep is er voor alle ouders, (aankomende) leraren en andere belangstellenden die het bos graag door de bomen zien. Die willen weten waarom de antroposofie maar niet stoffig wordt, maar actueler dan ooit is. De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 9 april vanaf 20.00 uur in het zaaltje van Pleïade. Iedereen van harte welkom; meld je van tevoren even aan via een mailtje aan info@vvot.nl onder vermelding van ‘leesgroep’. Dan sturen we je de teksten toe.